درود.

یک رسیور ای استار مدل 20000مگاه .جای که هست دست راسی اینترنت ادی اس ال نیست.
ایا این مدل رسیور با مودم سیمکارت3Gکه به USBمتصل می شود.
سیسکم اون جواب می دهد.