با چه نرم افزاري ميشه روي اي كلاس معمولي از سي سي كم استفاده كرد؟{به غير از گلادياتور}