درود
ایا سیسیکم روی رسیور استارست T600 HD HYPER بدون کامپیوتر کار میکنه؟