درود دوستان
لطفا نرم افزار استرانگ 4937+

اگه موجود هست.سپاس