درود.

فایندرپریمیوم مدل 8950نه قدرت داره ونه کیفیت.کسی ازدوستان یاهمکاران بااین مشکل
برخوردنکردن که منوراهنمایی بفرماییند؟
ایتم بگم وقتی کابل انتن به فایندروصل میکنم چراغ زردچشمک میزنه.